سیستم بایگانی

  /  سیستم بایگانی

سیستم بایگانی

✔  امکان تعریف پوشه های عمومی و شخصی در سیستم دبیرخانه

✔  مشخص نمودن مسئولیت و سمت‌ها در چارت سازمانی

✔  امکان تعریف ارتباط بین سمت‌ها در چارت سازمانی

✔  امکان تعریف الگو‌های (قالب) نامه از هر نوع به صورت عمومی و شخصی در نرم افزار دبیرخانه

✔  طبقه بندی نامه ها در پوشه های قابل تعریف به شکل درخت واره و در سطوح نامحدود

✔  بایگانی عمومی و شخصی با امکان طبقه بندی در سطوح نامحدود

✔  امکان تعریف سطوح دسترسی در شاخه های مختلف بایگانی عمومی جهت امکان تعریف مراحل

✔  امکان ورود تصویر و اسکن فایل ها از طریق اسکنراین صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.